ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

    ประกันสังคมฟันปลอม  

ประกันสังคมฟันปลอม

       
 

     SKT Dental Center : ทำฟันปลอม ใส่ฟันปลอม โดยคณาจารย์จากมหิดลและทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์ประกันสังคมฟันปลอม

     1) ฟันปลอมชนิดถอดได้เป็นบางซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น

1.1) ฟันปลอม 1-5 ซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 1,300 บาท
1.2) ฟันปลอมมากกว่า 5 ซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 1,500 บาท

     2) ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น

2.1) ฟันปลอมทั้งปากบนหรือล่าง ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 2,400 บาท
2.2) ฟันปลอมทั้งปากทั้งบนและล่าง ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 4,400 บาท


ค่าบริการทางทันตกรรม

  • ฟันปลอมถอดได้ชนิดพลาสติก : ค่าฟันปลอมซี่แรก (2,500) / ซี่ต่อไป (300)
  • ฟันปลอมถอดได้ชนิดฐานโลหะแบบ RB : ค่าโครงโลหะและฟันซี่แรก (4,000) / ซี่ต่อไป (400)
  • ฟันปลอมถอดได้ชนิดฐานโลหะ : ค่าโครงโลหะ (8,000) / ซี่ละ (400)

 

ข้อตกลงในการดำเนินการ

     * สิทธิ์ในส่วนของการทำฟันปลอม สำนักงานประกันสังคมยังไม่มีระบบเช็คสิทธิ์ออนไลน์ (เหมือนกรณีขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน) คนไข้จึงต้องสำรองจ่ายให้คลินิกก่อนเต็มจำนวน แล้วจึงนำ ใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เบิกที่สำนักงานประกันสังคม *

 

 

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทำฟันปลอม ใส่ฟันปลอม
 
chantana

ผศ.ทพญ. ฉันทนา ตุลาพรชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพญ. ธิดารัตน์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 
   
 

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟันปลอม

ใส่ฟันปลอมแล้วของแข็งๆ เหนียวๆ รับประทานได้ตามปกติหรือไม่
     ของแข็งหรือของเหนียว แม้แต่ฟันธรรมชาติก็สามารถแตกได้ เพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งหรือเหนียวมากๆ ต้องใช้แรงบดมากๆ ควรหลีกเลี่ยง

ใส่ฟันปลอมจัดฟันได้หรือไม่
     
ถ้าเป็นฟันปลอมแบบถอดได้สามารถจัดฟันได้ โดยระหว่างจัดฟันจะใส่ฟันปลอมชิ้นเดิมไม่ได้ เพราะเมื่อมีการเคลื่อนฟันแล้วฟันปลอมจะใส่ไม่พอดี กรณีที่เป็นฟันด้านหน้าหมอจะทำฟันปลอมติดไว้กับลวดจัดฟัน แต่จะใช้กัดเคี้ยวอาหารไม่ได้ เพราะระหว่างจัดฟันต้องมีการเลื่อนฟันซี่อื่นๆฟันปลอมจึงจะยึดเกาะไม่ค่อยได้ดี ใส่ฟันปลอมไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น

ข้อแนะนำ
     
ถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุ ไม่เกิดโรคเหงือก ก็ไม่ต้องสูญเสียฟันและไม่ต้องใส่ฟันปลอมทดแทน ซึ่งฟันธรรมชาติย่อมดีกว่าฟันปลอมแน่นอน ดังนั้นควรรักษาฟันธรรมชาติไว้ใช้งานให้ตราบนานเท่านาน และยังจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำฟันด้วย

 

 

     ทั้งนี้ นอกจากค่าบริการทางทันตกรรมแล้ว สำนักงานประกันสังคม ยังได้เพิ่มสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีในสถานพยาบาลที่ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ได้เลือกใช้สิทธิ ผู้ประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ สิทธิประกันสังคมในการตรวจสุขภาพฟรี เช่น การคัดกรองการได้ยิน, การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข, การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC, การทำงานของไต, การตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total HDL cholesterol, เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg, มะเร็งปากมดลูก Pap smear, ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT, การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest x–ray

     รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในประกาศของสำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วนประกันสังคม โทร. 1506

 

กลับสู่หน้าหลัก - SKT dental center ทันตกรรมโดยคณาจารย์มหิดล