ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

SKT Dental Center
ทันตกรรมโดยคณาจารย์มหิดล

ทันตกรรมจัดฟัน
 
ขนิษฐา

ทพญ. ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สุพิชชา

ทพญ. สุพิชชา สวัสดีมงคล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร ทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พงศธร

ทพ. พงศธร พู่ทองคำ

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กนกพร

ทพญ. กนกพร ศักดาสุรรักษ์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 

บทความทางทันตกรรมจัดฟัน

 
  ก่อนจัดฟัน  

เรื่องควรรู้ก่อนจัดฟัน

การจัดฟันเป็น "การรักษา" ทางทันตกรรม เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ให้ใช้งานบดเคี้ยวได้ดี ทำความสะอาดง่าย เป็นระเบียบสวยงาม และอยู่ในสภาพที่สมดุล

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ

 
  จัดฟันแฟชั่นหรือ  

จัดฟัน แฟชั่นหรือความจำเป็น

ปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆทางทันตกรรมจัดฟัน เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันกลายเป็นเสมือนแฟชั่นอย่างหนึ่ง ...การจัดฟันจริงๆแล้ว แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง?

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ

 
  จัดฟันโลหะเซรามิก  

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบต่างๆ

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น สามารถควบคุมการเคลื่อนฟันไปได้ในทิศทาง และตำแหน่งที่เหมาะสมได้ดี แรงในการเคลื่อนฟันสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ

 
  จัดฟันคางยื่น  

การจัดฟันกรณีฟันล่างครอบฟันบน

การสบฟันปกติของคนเราจะมีฟันหน้าบนครอบฟันหน้าล่าง ในบางคนที่มีขนาดของขากรรไกรบน/ล่าง ไม่สัมพันธ์กัน โดยมีฟันหน้าล่างยื่นครอบฟันหน้าบน จะเรียกว่า เป็นการสบฟันผิดปกติแบบที่ 3 (class III malocclusion)

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ

 
  ผ่าฟันคุด  

ผ่าฟันคุด ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

การผ่าฟันคุดเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน คนไข้บางคน อาจเคยฟังประสบการณ์ของคนที่เป็นกรณีผ่าตัดฟันคุดที่มีปัญหา จึงวาดภาพการผ่าฟันคุดว่าน่ากลัว ทั้งๆที่ความจริงไม่ยาก และไม่น่ากลัวอย่างที่กังวล

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ

 
   

 

 
         
         
         
         
         
         
         
  จัดฟันมหิดล

 

 

ทันตกรรมปริทันต์
 
 
thanasak

ทพ. ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรบัตร (สาขาปริทันตวิทยา)

อาจารย์พิเศษภาควิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ศัลยกรรมช่องปาก
 
 
chawalit

ทพ. ชวลิต อยู่ยืน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

(สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

 
tepparit

รศ.ทพ. เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลเฟเชียล)
เมลเบิร์น,ออสเตรเลีย

อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและเม็กซิลโลเฟเชียล

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
keitanan

ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. ธีรนัฐ ชัยยะสมุทร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทันตกรรมประดิษฐ์
 
 
chantana

ผศ.ทพญ. ฉันทนา ตุลาพรชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพญ. ธิดารัตน์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ทันตกรรมบูรณะ
 
 
duandaun

ทพญ. ดวงเดือน กิรติวงศ์วรรณ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาทันตกรรมหัตถการ)

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
torgul

ทพ. ต่อกุล เทพพันธุ์กุลงาม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. สุวัฒน์ อุตตมพงษ์สันต์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. พูนผล โควิบูลย์ชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์
 
 
ponnapa

ทพญ. พรนภา ตรงจิตต์รักษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก

(สาขาวิทยาเอนโดดอนท์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
sermsiri

ทพญ. เสริมศิริ สุภากรณ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาเอนโดดอนท์) เมลเบร์น,ออสเตรเลีย

 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 
 

ทพญ. พิชานาฏ หลิ่มวิรัติ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

  กลับสู่หน้าหลัก - SKT dental center ทันตกรรมโดยคณาจารย์มหิดล
  เข้าสู่เวบไซด์ - ปรึกษาทันตแพทย์ : ทันตกรรมจัดฟัน