ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
ผ่าฟันคุด
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

เรื่องที่ 1 ฟันน้ำนมของลูก

เรื่องที่ 2 การพาลูกไปพบทันตแพทย์

เรื่องที่ 3 กินอย่างไรให้ฟันดี

เรื่องที่ 4 ฟลูออไรด์

เรื่องที่ 5 การเสริมสร้างทัศนคติในการทำฟันให้กับเด็ก

เรื่องที่ 6 สุขภาพช่องปาก

เรื่องที่ 7 การเสียวฟัน

เรื่องที่ 8 กลิ่นปาก

เรื่องที่ 9 การพูดไม่ชัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ธนิส  เหมินทร์

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ชุติมา  ไตรรัตน์วรกุล

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ชุติมา  ไตรรัตน์วรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง วัชราภรณ์  ทัศจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ภารดี  โหตรภวานนท์

อาจารย์ทันตแพทย์ ธงชัย  วชิรโรนจ์ไพศาล

อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. สุชิต  พูลทอง

อาจารย์ทันตแพทย์หญิง อรวรรณ  จรัสกุลางกูร

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ปิยวัฒน์  พันธุ์โกศล

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ คุยกับหมอฟัน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 1 โรคฟันผุ

เรื่องที่ 2 โรคปริทันต์

เรื่องที่ 3 การเลือกใช้แปรงสีฟันและยาสีฟัน

เรื่องที่ 4 ผู้ปกครองช่วยเด็กป้องกันฝันผุได้อย่างไร

เรื่องที่ 5 นอนกัดฟัน

เรื่องที่ 6 แผลในช่องปาก

เรื่องที่ 7 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการจัดฟัน

เรื่องที่ 8 ตอบปัญหาทางทันตกรรมจัดฟัน

เรื่องที่ 9 ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ตอน 1.

เรื่องที่ 10 ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ตอน 2.

เรื่องที่ 11 ฟันปลอมชนิดติดแน่น

เรื่องที่ 12 ทันตกรรมรากเทียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร. ดารณี  ตัณฑ์ไพโรจน์

อาจารย์ทันตแพทย์ สุพจน์  ตามสายลม

อาจารย์ทันตแพทย์ สุพจน์  ตามสายลม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง รุจิรา  เผื่อนอัยกา

อาจารย์ทันตแพทย์หญิง อตินุช  มาลากุล ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง กฤษณา  อิฐรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ปิยารัตน์  อภิวัฒนกุล และ
อาจารย์ทันตแพทย์หญิง นิรมล  ชำนาญนิธิอรรถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ วัชระ  เพชรคุปต์

อาจารย์ทันตแพทย์ เฉลิมพล  ลี้ไวโรจน์

อาจารย์ทันตแพทย์ เฉลิมพล  ลี้ไวโรจน์

ทันตแพทย์หญิง มรกต  เปี่ยมใจ

อาจารย์ทันตแพทย์ ดร. ณรงค์  ลุมพิกานนท์

 

 

 

 

 

         
ปรึกษาทันตแพทย์