ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
มหิดลจัดฟัน

 

 

 

 

 

 

ทันตกรรมบูรณะ
อุดฟัน วีเนียร์ ฟอกสีฟัน
 
duandaun

ทพญ. ดวงเดือน กิรติวงศ์วรรณ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาทันตกรรมหัตถการ)

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
torgul

ทพ. ต่อกุล เทพพันธุ์กุลงาม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. สุวัฒน์ อุตตมพงษ์สันต์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. พูนผล โควิบูลย์ชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

บทความ : รอบรู้เรื่องฟอกสีฟัน
เข้าสู่เวบไซด์ ปรึกษาทันตแพทย์ : ทันตกรรมบูรณะ