ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

ทันตกรรมประดิษฐ์
ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น รากฟันเทียม
 
chantana

ผศ.ทพญ. ฉันทนา ตุลาพรชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพญ. ธิดารัตน์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

บทความ : นานาสาระเกี่ยวกับ ฟันปลอม และรากฟันเทียม
คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : ทันตกรรมรากฟันเทียม
เข้าสู่เวบไซด์ ปรึกษาทันตแพทย์ : ทันตกรรมประดิษฐ์