ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

ศัลยกรรมช่องปาก
ผ่าฟันคุด ผ่าตัดตกแต่งสันกระดูกเพื่อการใส่ฟัน
 
chawalit

ทพ. ชวลิต อยู่ยืน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

(สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

 
tepparit

รศ.ทพ. เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลเฟเชียล)
เมลเบิร์น,ออสเตรเลีย

อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและเม็กซิลโลเฟเชียล

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
keitanan

ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. ธีรนัฐ ชัยยะสมุทร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

บทความ : ผ่าฟันคุด ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว / ฟันคุดแต่ไม่มีอาการ ไม่ผ่าดีไหม
บทความ : รากฟันเทียม
เข้าสู่เวบไซด์ ปรึกษาทันตแพทย์ : ศัลยกรรมช่องปาก